Erik Olsson Nyproduktion

Marknadsrapport - Stockholm

Februari 2022

Erik Olsson Nyproduktion sammanställer marknadsrapporter fyra gånger per år. I våra marknadsrapporter kommenterar vi både nyproduktion samt successionsmarknad där vi löpande mäter mönster bl.a. gällande utbud, visningsbesökare och kvoten osålt. Successionsmarknad och nyproduktionsmarknad är kommunicerande kärl. På successionsmarknad ser vi trender och förändrat beteende tidigare vilka oftast även slår igenom och påverkar nyproduktionsmarknaden.

Utbud

Statistik avseende utbud avser Stockholms län och angivna procenttal nedan är jämfört samma period föregående år. Tal inom parentes avser föregående rapport. Källa Booli.

                                   Jämfört föregående år                    Förra rapporten

Utbud nyproduktion                -30,4%                               (-31%)

Utbud begagnat                       -9,1%                                 (-12%)      

Totalt utbud                            -19,5%                                 (-19,6%)

 

Kommentar: Utbudet av både begagnat och nyproduktion är betydligt lägre jämfört tidigare år. Ett lågt utbud ses som en av förklaringarna till fortsatt stark marknad trots oro om högre räntor, negativ börs och krisen i Ukraina.

Visningsbesökare                       

Genomsnittligt antal visningsbesökare de senaste fyra veckorna på Erik Olsson Fastighetsförmedlings genomförda söndagsvisningar. Tal inom parants avser föregående rapport.

Antal visningsbesökare Sthlm                            11,75         (10,25) besökare    

Kommentar: Besökarantalet ligger på för perioden normala nivåer.

Erik Olssons Bostadsindex                                   27 (31)

Erik Olssons Bostadsindex uppdateras en gång per kvartal (aug, nov, feb, maj) och mäter nettot mellan de visningsbesökare som tror på stigande bostadspriser på ett års sikt minskat med de som tror på prisnedgång.

Kommentar: Erik Olsson Bostadsindex visar att prisförväntningarna minskar. Nettot på 27 (tidigare 31) innebär ändå att prisförväntningarna är högre ställda nu än innan pandemin trots oro i världen och stigande räntor. Detta var dock innan Rysslands angrepp på Ukraina.

Osålda bostäder       3% (5%)                            

Bostäder som tas bort från exponering utan att ha sålts, intern statistik EO.

Kommentar: Volymen avbrutna affärer är fortsatt få. Dock upplevs marknaden fortsatt mer spretig där riktigt bra objekt fortsatt spränger gränser medan mindre attraktivare tappat i pris.

Prisstatisk

Prisrörelser Stockholm, publicerad 21 december baserad på rapporterad försäljningsstatisk under november, källa Valueguard.

                                                    Senaste mån    12 mån         Diff max

Br centralt                                  + 1,3%                +13%            0%

Br ytterområden                       + 2,2%                +7,2%           0%

Villor                                           + 0,8%               +12,3%          0%

Kommentar: Prisindex för januari brukar vara positiv och var så även i år.

Kommentar Successionsmarknad

Fram till krigsutbrottet i Ukraina har inledningen av året varit stark. Bostadspriserna har stått pall en osäker omvärld med en negativ börs, politisk oro, höga energipriser och högre marknadsräntor som även börjat synas i höjda bolåneräntor. Men vad händer nu?

Ja vem vet. Innan Ukraina-krisen skrev vi att bostadsmarknadens utveckling beror mycket på om inflationen påverkar bostadsräntorna och om det låga utbudet består. Och hur vårt beteende förändrats när vi väl kommer ur pandemin.

Vissa anser att krigsutbrottet kommer att innebära att bostadsägarna får räkna med fortsatt höga elräkningar. Och om krisen blir utdragen kan den få inflation och arbetslöshet att stiga vilket då spiller över på bostadsmarknaden.

Andra resonerar att det kanske kan få hushållen att än mer prioritera det enda trygga vi har, bostaden. Vad vi vet är att när osäkerheten är stor kommer fler vilja sälja före de köper. Och balanseras inte ett ökat utbud av en ökad efterfrågan kommer vi mest sannolikt se en priskorrigering.

Kommentar Nyproduktionsmarknad

Även försäljningen av nyproducerat har inlett starkt under starten av 2022. Ett väldigt lågt utbud, fortsatt låga räntor, en positiv tro om framtida prisutveckling och fasta priser är fortsatt trumf på hand.

När framtiden är oviss och osäkerheten stor, som nu, brukar vi får ett avvaktande beteende på hela marknaden och framför allt på nyproduktionen. Nu är kriget bara några dagar gammalt och fram till nu har vi inte sett effekt i att några planerade avtalsskrivningar ställts in. Men de närmsta veckorna blir väldigt intressant att följa. I osäkra tider brukar avhopp i konverteringsskede öka och förre bokningar leder till bindande avtal. Det väldigt låga utbudet i länet bör delvis parera osäkerheten.

Hälsningar
Signatur
Klas Pettersson, VD Erik Olsson Nyproduktion

KONTAKTA OSS

Tillbaka till toppen