Personuppgiftspolicy

ERIK OLSSON FASTIGHETSFÖRMEDLING AB

Inledning

Du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Ditt förtroende för Erik Olsson Fastighetsförmedling AB är viktigt och vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Förtroendet bygger bland annat på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Personuppgiftspolicyn beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, i vilket syfte de samlas in och vad du som kund har rätt att begära av oss för den hanteringen. Vi har utsett ett dataskyddsombud som tillser att gällande dataskyddslagstiftning följs.   

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder websidor och tjänster som ingår i webbplats som administreras av Erik Olsson Fastighetsförmedling AB.Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

Information om personuppgiftsansvarig

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB, organisationsnummer 556517-8216, med adress Sveavägen 147, 113 46 Stockholm, (”Erik Olsson”) alternativt i löpande text benämnda ”vi”, ”vår” eller ”oss” är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats. Personuppgiftsansvarigär den som ensamt eller till­sammans med andra be­stäm­mer ändamå­len och medlen för behandlingen av personuppgifter och som är ansva­rig för att se till att behandlingen av person­uppgifter sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

Erik Olsson ingår i Erik Olsson-koncernen och bolaget Erik Olsson Fastighetsförmedling har verksamhet via dotterbolag och samarbete med partners med vilka vi för att erbjuda boenderelaterade produkter och tjänster delar personuppgifter som namn, telefon, SMS, e-postadress och i förekommande fall när det är nödvändigt, personnummer och adress,  kallade ”personuppgifter”. För viss behandling, vid gemensamt fastställda ändamål med och ändamålen för behandlingen, är Erik Olsson gemensamt personuppgiftsansvarig varvid parternas inbördes ansvar som följer av dataskyddsförordningen regeras. Se rubriken samarbete.

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av annan till skada för dig har Erik Olsson enligt Dataskyddsförordningen ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet

Du får kontakt med oss på följande sätt:

E-post:
personuppgiftsansvarig@erikolsson.se

Brev med postbefordran:
Personuppgiftsansvarig, Erik Olsson Fastighetsförmedling AB, Sveavägen 147, 113 46 Stockholm.

Telefon: 
0771-551 000, anknytning personuppgiftsombudet.

Personuppgiftsombud: 
Johan Nordenfelt, kontaktar du på personuppgiftsansvarig@erikolsson.se

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, lokaliseringsuppgift, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer och bild.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är i främst de personuppgifter som du själv lämnar när du använder våra digitala tjänster och uppgifter direkt från dig.

Uppgifter som samlas in vid visning och användning av våra digitala tjänster

När du på vår hemsida anmäler Dig till en visning av bostad, lämnar bud på en bostad eller om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och social media, om du är eller anmäler dig som prenumerant på digitala tjänster så samlar vi in de personuppgifter från dig som vi behöver för att kunna hantera ditt anbud, anmälan till visning eller anmälan om nyhetsbrev. När du använder våra digitala tjänster samlar vi in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilken typ bostad och ort du är intresserad av.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig själv.

Det kan vid anmälan till visning av bostad eller till vår bostadstjänst förekomma att en besökare eller lämnar personuppgifter om andra besökande personer i samband med gemensamma besök till visning av bostad eller för att uppgifter om bostäder. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtycke att lämna dessa uppgifter från den det berör. Om någon annan har gjort ett sådan anmälan där du ingår samlar vi personuppgifter om dig från den personen. För att hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi behöva inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Uppgifter som lämnas vid personliga kontakter

När du t.ex. tar kontakt med oss via vår kundtjänst, via e-post, telefon, vid besök på våra visningar av bostäder, anmäler dig via webbplatsen till en visning, data som skapas när du använder någon av våra tjänster kan vi, beroende på vad kontakten gäller, komma att spara uppgifter om dig som behövs för att hjälpa dig och lösa ditt ärende, som till exempel boka en visning. Sådan personuppgift kan t.ex vara namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress. Detsamma gäller om du kontaktar oss för att fråga om eller beställa någon annan tjänst från oss, tex avseende annonsering eller våra visningar där dina personuppgifter kan komma att sparas i din egenskap av kontaktperson.

Om du använder sociala media som är integrerade med vår webbsida kommer detta sociala media att ge oss viss information om dig, t.ex. ditt namn och din e-postadress. Dina aktiviteter på vår webbsida kan också läggas upp på det sociala mediets plattform. Vi kan också få information från våra samarbetspartners, t.ex. kan en annonsör ge oss information om vad som hände efter att du klickat på en annons om nyproducerade bostäder som visades på vår webbsida.

Samarbeten

Vi har verksamhet via dotterbolag och samarbetspartners. För att erbjuda boenderelaterade tjänster och produkter som mäklartjänster, bolån, försäkringar med mera delar vi personuppgifter till bolag inom Erik Olsson-koncernen och våra samarbetspartners. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose Erik Olsson och bolag inom koncernen samt våra samarbetspartners berättigade intresse av att erbjuda dig boenderelaterade tjänster och produkter.

 

Ändamålen för vår behandling

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Administration av tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra tjänster som erbjudits på vår webbplats, svara på förfrågningar, utföra tjänster som du beställt av oss samt att genomföra bokningar till visningar av bostäder. När du är prenumerant på vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att administrera detta och de erbjudanden som tillkommer dig. Dina uppgifter används också för att kunna ge dig service om du har frågor eller vill göra reklamationer.

Förmedling av information

När du har träffat ett avtal, reserverat plats för visning av bostad, lämnat ett anbud på en bostad eller svarar på en förfrågan eller anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka bekräftelse på det saken avser. Sådana utskick sker till den e-postadress eller mobilnummer du lämnat. Vi kan också använda uppgifterna för att ge dig information om kommande visningar eller erbjudanden eller för att ställa frågor om ditt besök efter det att detta avslutats.

Utveckla våra tjänster

Vi kan komma att använda personuppgifter för att analysera och för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudanden och tjänster. Detta gäller framför allt våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att förbättra våra funktioner och presentationen av dessa i syfte att göra dem mer användarvänliga. Det görs främst genom analyser av anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå, men i undantagsfall kan personuppgifter komma att användas då detta är relevant.

Marknadsföring

Kunduppgifter kan komma att användas i marknadsföringssammanhang av Erik Olsson, andra bolag i Erik Olsson-koncernen eller till företag utanför koncernen som Erik Olsson samarbetar med för direktmarknadsföring eller annan reklam via post, e-post eller SMS. I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de exempelvis ska kunna anpassa erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig integritetsskyddslagstiftning.

Personifiering

Vi kan använda information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder uppgifter som samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när du besöker oss eller för att via e-post, sms eller på annat sätt ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och dina val när du använt våra tjänster. Det kan vara rekommendationer om bostäder eller tjänster som baseras på vad du har besökt eller som andra användare har visat intresse för. För denna personifiering använder vi också cookies, se vår information på Erik Olssons webbplats. I inget fall ligger personifieringen till grund för automatiserat beslutsfattande.

När som helst har du rätt att utan avgift eller kostnad begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller att dessa inte får användas för direktmarknadsföring, se vidare nedan under punkten ”Rättigheter”.

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter används också av oss för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Grunder för vår behandling, mottagare av personuppgifter och rensning

Vi behandlar dina uppgifter lagenligt. Dina personuppgifter kan behandlas på olika rättsliga grunder, t.ex. för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund, genom ett lämnat samtycke från din sida eller grundat på en intresseavvägning. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och detta upphört, kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på en annan rättlig grund. Samma personuppgift kan sparas på olika ställen för olika ändamål. En uppgift som gallrats ur ett system kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan laglig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Om den rättsliga grunden för vår behandling baseras på en intresseavvägning, grundas vår bedömning på vårt berättigade intresse av att genom direktmarknadsföring kunna ge kunder med vilka vi har en aktiv kundrelation information om för kunden relevanta erbjudanden och tjänster.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen se policyn nedan. Lagring/gallring är olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

 

Vi använder olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Internt hanterar vi personuppgifter i vårt förmedlings- och försäljningssystem och i vår kunddatabas. Vissa av dessa system lagrar information i hårdvara som är installerad lokalt hos oss och då är det endast vår personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa uppgifter är lagrade hos våra externa molntjänstleverantörer och konsulter eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i sådant fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner och krav för behandlingen av personuppgifter.

Om du t.ex bokar en visning, anmäler intresse för en bostad eller skapar en bevakning av bostad behandlas dina personuppgifter av extern leverantör av tjänster (Vitec Software Group AB). Vid en begärd bevakningstjänst av bostad/er skapas en integration (automatiserad överföringsprocess) hos extern tjänsteleverantör som hämtar personuppgifterna från Vitec och sänder bevakningen till av dig meddelad adress.   

Erik Olsson är en koncern. Personuppgifter delas med dotterbolag och samarbetspartners, se rubriken samarbeten.

Vi använder egna system för personifiering och analys av användarbeteenden. Det är främst uppgifter som inhämtas genom cookies som hanteras anonymt på aggregerad nivå.                                                                                                                                                                   

I policyn nedan beskrivs ändamål, kategorier, grunder för behandlingen, gallringstider (rensning) etc. för vår behandling av dina personuppgifter.

 

Rättigheter

Din rätt att få information om vad som finns registrerat
Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats. Kontaktuppgifter för sådan begäran lämnas ovan under punkten ”Personuppgiftsansvarig”.

Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har registrerade kommer vi för att skydda din integritet kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. Begäran bör därför lämnas skriftligen i en av dig undertecknad handling, dvs inte via e-post eller telefon.

Rätt till rättelse eller radering
Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter som vi har om dig ska rättas. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller du återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig (se nedan), har du också rätt att begära att personuppgifterna ska raderas.

Återkallelse av samtycke
I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett lämnat samtycke från din sida, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket.

Som anges ovan under ”Den rättsliga grunden för vår behandling” kan vår behandling baseras på fler rättsliga grunder. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål baserat på en annan rättslig grund.

Rätt att göra invändningar, bl.a. mot direktmarknadsföring
I den mån vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på en intresseavvägning, har du rätt att göra invändningar mot vår behandling, även omfattande profilering.

Du har också rätt att begära att de personuppgifter vi har sparat om dig inte får användas för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss ska överföras till annan personuppgiftsansvarig i maskinläsbart format.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande regelverk bör du anmäla det till oss snarast. Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se IMY.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

 

Grunder för vår behandling, mottagare av personuppgifter och rensning


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål.

Personuppgiftspolicy köpare

Personuppgiftspolicy säljare

Personuppgiftspolicy säljare fortsättning

Personuppgiftspolicy potentiell säljare

Personuppgiftspolicy bostadsspekulant

Personuppgiftspolicy närstående säljare

Personuppgiftspolicy webbplatsanvändare

Personuppgiftspolicy övriga användare

Gäller from 2018-05-25

Tillbaka till toppen