Erik Olsson Fastighetsförmedlings visselblåsarpolicy

Bakgrund

Mäklare och andra som omfattas av lagen om visselblåsarfunktion för att de verkar under varumärkena Residence Fastighetsmäkleri, Erik Olsson Fastighetsmäkleri, Erik Olsson Nyproduktion eller Nytt Hem kan enligt nedan uppmärksamma omgivningen på eventuella missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang.

Vi strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och välmående medarbetare. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Då vi driver en värderingsstyrd verksamhet vill vi att den som misstänker en oegentlighet, som strider mot våra värderingar, affärsetik eller gällande lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns vår visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsfunktion.

Visselblåsa

Att Visselblåsa betyder att väcka ledningens uppmärksamhet avseende oegentligheter så som potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet.

Vad kan anmälas?

Via denna funktion kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:

- ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri, förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning

- en intressekonflikt mellan en anställd och arbetsgivaren

- andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen för företaget där medarbetaren arbetar eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av alla anställda (oavsett anställningsform) i bolagen ovan. Även leverantörer, tidigare anställda etc. kan nyttja funktionen.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott, missnöje med lön och liknande utgör inte visselblåsarärenden och ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller annan medlem av ledningsgruppen.

Rapportering

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill. Du kan välja att rapportera enligt följande:

Rapporteringsverktyg: https://erikolsson.whistlelink.com/

Telefon: 0770-455563 

Fysiskt möte: Vänligen ring in alternativt meddela via rapporteringsverktyget och ange att du önskar fysiskt möte

- Du behöver inte ha bevis för din misstanke men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk

- Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga

- Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av vår etiska kommitté, vilken består av Johan Nordenfelt, Fredrik Abrahamsson, Martin Wickström, Klas Pettersson och Stefan Stråhle. I de fall anmälningarna rör person i den etiska kommittén, eller vid behov av extern kompetens, kan utredningar kan även ske av extern aktör med lång erfarenhet av visselblåsarärenden och relaterade utredningar. Inga uppgifter om dig som anmälare kommer att avslöjas såvida du inte gett ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym för den oberoende aktörens utredare eller om du vill säga vem du är.

Återkoppling

Inom en vecka efter din anmälan via rapporteringsverktyget kan du logga in igen med ditt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från vår etiska kommitté. Du kan följa upp ditt ärende via rapporteringsverktyget om du nedtecknat ärendenummer samt koden som du får när du genomför din anmälan. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera snabbt. Senast inom tre månader får du återrapportering om status i ärendet.

Personuppgifter och anonymitet

Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personliga data som ingår i ärendehanteringen och utredningsdokumentation kommer att raderas efter avslutad utredning, med undantag för de fall där gällande lagar anger att personliga data måste sparas. I övrigt hänvisas till vår personuppgiftspolicy.

Missbruk

Vi kommer att utreda alla ärenden som larmas. Det är viktigt att varje individ som larmar verkligen misstänker att allvarligt missförhållande föreligger. Vi ser allvarligt på medvetet falska eller illvilliga anklagelser och kan vidta disciplinära åtgärder gentemot den som i ont uppsåt anklagar någon annan.

Ansvar

Ansvarig för denna policy är Johan Nordenfelt. Policyn revideras årligen.

Tillbaka till toppen