Ordlista

Avgifter

Årsavgift

Är summan av de månadsavgifter en bostadsrättshavare betalar in till sin bostadsrättsförening under ett år. Årsavgiften skall täcka din del av föreningens gemensamma kostnader, till exempel räntor, amorteringar, förvaltning och fastighetsförsäkring

Månadsavgift

Del del av årsavgiften du ska betala till föreningen varje månad. Månadsavgiften betalas månadsvis i förskott och erläggs från och med tillträdesdagen.

 

Avtal

Bokningsavtal

Bokningsavtal är ett avtal mellan dig som köpare och byggföretaget där båda parter har för avsikt att ingå ett bindande avtal. Bokningsavtalet är inte bindande. En mindre bokningsavgift betalas in av köparen kort efter undertecknande av avtalet.

Förhandsavtal 

Förhandsavtal är ett bindande avtal mellan köparen och bostadsrättsföreningen. Detta avtal grundas på en kostnadskalkyl som innehåller uppgifter om insatser och årsavgifter för lägenheterna utifrån projektets beräknade kostnader. Efter avtalets tecknande erläggs ett förskott som är en delbetalning av bostaden.

Upplåtelseavtal

Innan du tillträder din bostad tecknas ett upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen. Detta avtal tecknas när den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. I och med detta avtal blir du medlem i bostadsrättsföreningen. Delbetalning av bostadens köpeskilling kan förekomma.

 

Besiktningar

Under entreprenaden genomförs löpande besiktningar för att säkerställa att utförda arbeten är gjorda korrekt. Besiktningar sker även efter färdigställande.

Efterbesiktning

Vid efterbesiktning kontrollerar den oberoende besiktningsmannen att de fel som noterats vid tidigare besiktningar nu blivit åtgärdade. Detta sker innan tillträdet.

Slutbesiktning

Utförda arbeten kontrolleras att de är utförda korrekt och inom branschens angivna toleranser. En bostad ska som regel vara slutbesiktad och erhålla slutbevis innan den får tillträdas.

Garantibesiktning

Genomförs ca 2 år efter slutbesiktningen.  Här kontrolleras om det uppkommit fel sedan entreprenaden avslutades. Entreprenören ansvarar för fel denne inte kan påvisa uppstått genom vanvård, olyckshändelse, onormalt brukande eller liknande förhållande på köparens sida.

 

Bofaktablad

Ritning över bostaden. 

 

Bostadsrätt

En bostadsrätt är en andel i den ekonomiska förening som äger fastigheten. Andelen ger sedan en nyttjanderätt till en viss yta i föreningens fastighet (den aktuella lägenheten). Nyttjanderätten kvarstår så läge som man är medlem i föreningen och gäller på obegränsad tid.

 

Bostadsutvecklare

Det bolag som initierar och utvecklar ett bostadsprojekt.

 

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnationen genom en byggentreprenör. I fråga om nyproduktion med upplåtelseformen bostadsrätt är alltså bostadsrättsföreningen byggherre.

 

Detaljplan

Reglerar hur mark- och vattenområden får användas, vilka byggnader eller anläggningar som får finnas och storleken på dessa.

 

Ekonomisk plan

När det är dags för köparen att ingå upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen upprättas en ekonomisk plan. En ekonomisk plan visar en ekonomisk, juridisk och teknisk beskrivning av bostadsrättsföreningens verksamhet.

 

Entreprenör

Är det företag som är på plats och bygger bostäderna. Vid större nyproduktionsprojekt är det vanligt att ett företag har totalentreprenad över bebyggelsen.

 

Fastighetsskatt/Fastighetsavgift

Nyproducerade bostäder är befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

 

Förskott

Ett förskott är en delbetalning av bostadens köpeskilling innan bostaden är färdigställd.

 

Gemensamhetsanläggning

Anläggningar såsom gata, parkeringar, grönytor, belysningar etc. vilka ägs gemensamt av flera fastighetsägare.

 

Insats och upplåtelseavgift

Priset/köpeskillingen för en bostadsrätt kan i en ekonomisk plan/konstadskalkyl och ett förhands-/upplåtelseavtal ibland delas upp i en insats och en upplåtelseavgift. Tillsammans utgör insats och upplåtelseavgift alltså bostadens köpeskilling/pris.

 

Interimstyrelse

En interim styrelse eller byggande styrelse är en tillfällig styrelse under projektets byggande fas. Efter färdigställande utser medlemmarna en ny styrelse.  

 

Kostnadskalkyl

En kostnadskalkyl är en beräkning av föreningens bedömda intäkter och kostnader. Kostnadskalkylen skall granskas av två intygsgivare utsedda av boverket och behöver finnas för att föreningen ska få ingå förhandsavtal.

 

Köpeskilling

Är bostaden pris.

 

Reservation

Om du är väldigt intresserad av en specifik bostad kan du göra en reservation. Bostaden hålls då exklusivt för dig under en kortare period. En reservation är kostnadsfri och inte bindande.

 

Situationsplan

Tomtkarta som redovisar byggnadens storlek och placering samt avstånd till tomtgränser, infart med mera.

 

Standardinredning

Inför säljstarten av ett nyproduktionsprojekt sätter byggföretaget en standardinredning för projektets materialval som ingår i köpet.

 

Stomvisning

Det förekommer att du som köpare erbjuds möjlighet att besöka bygget under ordnade former under entreprenaden, när stommen är rest men bostaden ännu inte är klar.

 

Tillval

Vid köp av en nyproducerad bostad finns ibland möjlighet att påverka bostadens inredning. Tillval är förenat med en kostnad. Kostanden för ett tillval är i normalfallet mellanskillnaden mellan priset för standardinredningen och tillvalet.

 

Äganderätt

Att köpa en bostad med äganderätt innebär att du äger din bostad och mark. Du blir med andra ord lagfaren ägare till fastigheten.

Tillbaka till toppen