Kameraövervakning

Information om kameraövervakningen

Erik Olsson Fastighetsförmedling använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom byggnader där Erik Olsson bedriver verksamhet, skydda personal och besökare samt företagets egendom från brott och olyckor.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

Övervakning och inspelning av video inom företagets områden
Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheterna samt som visuellt stöd för Erik Olssons interna IT och systemsäkerhetscentral.

Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Lagring av specifika inspelningar och händelser
Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Kategorier av personuppgifter
Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Erik Olsson säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Erik Olsson anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Erik Olsson och enbart på de villkor som Erik Olsson anger.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?
Tillgången till Erik Olssons kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Erik Olsson samt behörig personal i de företag som har till uppgift att hantera bevakning och som förvaltar Erik Olssons system för kameraövervakning. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?
Inspelat material sparas normalt i 14 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört. Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet.

Tillbaka till toppen