Hur blir bostadsmarknaden i höst, och vad är det som påverkar mest?

Vår expertpanel har fyra experter med olika infallsvinklar. Den här gången berättar experterna Helena Bornevall, Erik Olsson, Fredrik Wickström och Robert Boije vad de tror är viktigast för bostadsmarknadens utveckling under hösten 2024. Läs vilka faktorer som påverkar marknaden mest, och hur sambanden ser ut, så får du själv lättare att förutse hur bostadsmarknaden påverkas när du tar del av nyhetsflödet. 

När man tittar på förutsättningarna inför hösten har bostadspriserna stått emot ränteökningen sedan våren 2022 förvånansvärt bra. Prisnedgången från toppen skulle kunna kallas för en återställare efter pandemin, när boendet prioriterades onormalt högt. Trots kraftiga räntehöjningar ligger bostadspriserna på en nivå som är hög både i ett historiskt perspektiv, och om man ser hur mycket vi spenderar på boendet på grund av kombinationen av dagens bostadspriser och nuvarande bolåneräntor. Erik Olsson Bostadsindex visar att förväntningarna på bostadsmarknaden är positiva, även om Erik Olsson Skräckindex visar att nervositeten bland säljarna är ovanligt hög.

Expertpanelen pratar mycket om inflation och ränta, som ju båda hänger ihop, när de resonerar om vad som avgör bostadsmarknadens utveckling i höst. Även marknadspsykologin och utbudets storlek antas påverka marknaden mycket. Även dessa två faktorer påverkar varandra genom att utbudet påverkar marknadspsykologin, som i sin tur påverkar efterfrågan som behövs för att absorbera utbudet.

Expertpanelen om bostadsmarknaden hösten 2024

Helena Bornevall, stf makroanalyschef samt bostadsmarknadsexpert i Handelsbanken.

Optimismen bland hushållen har ökat i takt med att inflationen sjunkit tillbaka och utsikterna för konjunktur och boräntor ljusnat. Bostadsförsäljningarna har samtidigt ökat till en nära normal nivå, men trots det finns det fler osålda bostäder, vilket skapar viss osäkerhet kring prisutvecklingen framöver. Men pristrenden har börjat vända upp och när vi blickar framåt är det inflations- och ränteutsikterna som är fortsatt centrala. Vår prognos talar för att det kommer två ytterligare sänkningar i år och att bankernas genomsnittliga rörliga snittränta sjunker omkring en procentenhet kommande året, till strax under 3,5 procent i slutet av 2025. Men däromkring, på betydligt högre nivåer än före pandemin, bedömer vi att boräntorna kommer stabiliseras. Det talar för ljusare tider, men ingen snabb ökningstakt i bostadspriserna. Generellt räknar jag med att bostadspriserna ökar ungefär i takt med inkomsterna framöver.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Räntan är den viktigaste faktorn, men även marknadens förmåga att svälja höstens utbudsökning blir viktig. Om vi får en aktiv bostadsmarknad i sommar där fler lyckas sälja sin bostad försvinner dessa bostäder från utbudet samtidigt som de som sålt dyker dessutom upp som köpare. Det stärker marknaden i höst. 

Erik Olsson Skräckindex visar att nervositeten bland de som skall sälja är ovanligt hög. Hela 80% vill sälja innan de köper nytt. Det gör att aktivitetsökningen i höst inleds med ett utbudsöverskott som måste absorberas av efterfrågan så de som har sålt blir köpare och balanserar marknaden. Annars ersätts den positiva marknadspsykologin av en negativ trend som förstärker sig själv genom att efterfrågan minskar så att utbudet blir ännu större.

Nackdelen med att tillförsikten som marknaden vilar på nu beror på att hushållen har diskonterat ett pärlband av räntesänkningar är att utrymmet för besvikelser blir begränsat. Så länge inte tron på en mjuklandning av ekonomin med lägre ränta rubbas kan vi få en aktiv bostadsmarknad med balans mellan utbud och efterfrågan.  

Fredrik Wickström, marknads- och försäljningschef på Bonava.

 Under 2024 har vi sett en återhämtning av bostadsmarknaden, drivet av ett behov av bostäder i kombination med positiva signaler om ekonomin, särskilt lägre inflation och sjunkande räntor. Det ger en ökad köpkraft hos hushållen. Bedömningen är att räntan successivt kommer att sänkas ytterligare. Vi ser också tecken på stigande optimism bland hushållen. Förtroende är en viktig psykologisk faktor – när hushåll känner ekonomisk trygghet är de mer benägna att göra investeringar, så som att köpa ny bostad. Detta sammantaget talar för en fortsatt stark bostadsmarknad i höst.

Signaler att hålla koll på för att kunna förutspå bostadsmarknaden är både antalet sålda bostäder och prisnivån. Följ även budpremien på din ort. En stigande budpremie är en bra indikator på en uppåtgående marknad med ökat intresse och betalningsvilja bland hushållen. En ökning av antalet säljstartade nyproduktionsprojekt ger också en indikation på hur bostadsmarknaden mår.

Robert Boije, chefsekonom SBAB

Under våren har bostadspriserna åter tickat upp. Det är dock en bit kvar till toppnivåerna vi såg våren 2022. Större delen av prisökningen följer normala säsongsmönster där priserna ofta stiger under våren för att falla tillbaka under hösten. Även om de rörliga bolåneräntorna sjunker framöver bör bostadspriserna inte stiga markant eftersom de för bostadspriserna viktigare längre bundna räntorna redan sjunkit och inte väntas sjunka så mycket mer. Ett rekordstort utbud och att många bostadsrättsföreningar behöver höja månadsavgifterna ytterligare talar också för måttliga prisökningar under det kommande året. Just nu ser det ut som att Riksbankens penningpolitik har lyckats med konststycket att bromsa inflationen utan att öka arbetslösheten onödigt mycket. Låt oss hoppas att det verkligen blir så – det kommer att vara avgörande för en stabil bostadsmarknad framöver.

Tillbaka till toppen