Bodelning vid skilsmässa

I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och ansvarar för sina skulder. Det är inte så att själva giftermålet innebär att ni som makar äger egendomen gemensamt. Däremot kan makar äga egendom tillsammans, till exempel en fastighet.

 

Sälja bostad skilsmässa

Artikeln är framtagen av Livspusslet för Familjens Jurist. Kontakta dem gärna för att få fler råd.

Måste man göra bodelning vid skilsmässa?

När ett äktenskap upplöses ska (förutom i undantagsfall) makarnas egendom delas upp mellan dem genom bodelning. Genom bodelningen upphör alla ekonomiska samband mellan makarna.

Det som beskrivs nedan är hur en bodelning är tänkt att gå till enligt lagens regler. Om ni är överens kan ni dock komma överens om en annan uppdelning av tillgångarna eftersom reglerna inte är tvingande.

Vad ska ingå i bodelningen?

Makars egendom kan delas in i två olika kategorier, giftorättsgods och enskild egendom. Vad som utgör vad har betydelse för vad som kan ingå och delas vid en bodelning. Det är makarnas giftorättsgods som i regel ingår i en bodelning medan enskild egendom faller utanför bodelningen. Kläder och andra personliga föremål får också tas undan i skälig omfattning vid bodelningen.

Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom är enskild om det följer av ett äktenskapsförord eller om en make har fått egendom med det villkoren att den ska vara enskild, till exempel genom gåva eller testamente.

Ett första steg är därför att ta reda på vilket typ av giftorättsgods som finns och om det finns någon egendom som är enskild.

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes vid tingsrätten. Detta kallas ofta den kritiska tidpunkten eller brytdagen. Detsamma gäller för makarnas skulder. Egendom som förvärvas och skulder som uppkommer efter denna tidpunkt ingår därför i regel inte i bodelningen.

Hur ska egendomen värderas?

Egendomen ska värderas i så nära anslutning till bodelningen som möjligt, men vad avser bankmedel ska denna värderas per brytdagen. Från värdet på bostaden och övriga tillgångar med latent skattebelastning vid en ev. framtida försäljning, ska värdet reduceras med beräknad skatt. När det gäller värdet på fastigheter ska även värdet reduceras med beräknad kostnad för mäklararvode vid en ev. framtida försäljning.

Skulderna ska som huvudregeln värderas till sitt kapitalbelopp tillsammans med upplupen ränta per den kritiska tidpunkten.

Värdera och sälja hus eller lägenhet vid bodelning

Inför en bodelning kan det vara bra att veta värdet på den gemensamma bostaden samt vad man ska tänka på kring försäljning av bostaden. Vi kan hjälpa er både med en initial värdering av bostaden inför bodelningen samt att sälja er gemensamma bostad. 

Kontakta oss om ni önskar hjälp med en värdering av bostad eller veta mer om hur vi kan hjälpa er att sälja ert hus eller lägenhet

Kontakta oss

Makarnas andelar i boet

När det är utrett vad som utgör giftorättsgods och vad som är enskild egendom ska makarnas andelar i boet beräknas. Först räknas summan av respektive makes giftorättsgods samman.

Från den beräkningen får sedan vardera make från sitt giftorättsgods räkna av de eventuella skulder som han eller hon hade vid den kritiska tidpunkten. Skulderna har alltså lika stor betydelse som tillgångarna för vad en make ska bidra med vid bodelningen.

Om en makes skulder överstiger hans eller hennes tillgångar så kommer ingen egendom från den maken att ingå i bodelningen. Det innebär att en make aldrig kan gå in i en bodelning med ett negativt värde.

Vad som återstår av makarnas giftorättsgods efter avdrag för skulder ska sedan läggas samman. Det sammanlagda värdet ska därefter delas lika mellan makarna. Detta kallas för likadelningsprincipen.

Lottläggning vid bodelning

Utifrån de andelar som har räknats fram för makarna ska giftorättsgodset sedan fördelas på lotter. Makarna ska då få egendom som motsvarar värdet av sin andel. Detta sker vid den s.k. lottläggningen. Om den ena makens tilldelade egendom överstiger den andel som han eller hon har rätt till, ska den maken antingen överlåta viss egendom till andra maken eller betala mellanskillnaden i pengar.

Huvudregeln är att varje make har rätt att i första hand få den egendom som han eller hon är ägare till. Undantag gäller för makarnas gemensamma bostad och bohag som ska tilldelas den av makarna som har bäst behov av bostaden eller att det med hänsyn till omständigheter i övrigt kan anses skäligt. Detta gäller alltså oavsett om bostaden och bohaget har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Jämkning vid bodelning

I vissa fall kan det vara oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom i den omfattning som följer av lagens bestämmelser. Det kan vara av hänsyn till att äktenskapet varit kortvarigt eller makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det kan då bli fråga om jämkning vid bodelning så att en av makarna får behålla mer av sitt giftorättsgods.

Bodelningsavtal vid skilsmässa

När beräkningen av bodelningen är klar ska ett bodelningsavtal upprättas. Handlingen manifesterar bodelningen och ska undertecknas av båda makarna. Avtalet är ett bevis på att en bodelning har skett och gör att ingen av makarna har rätt att begära bodelning vid ett senare tillfälle. Makarna eller en av dem kan ge in bodelningshandlingen till Skatteverket för registrering, men det är inget krav för handlingens giltighet.

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen