Vi hjälper dig att få koll på orden

Det finns en hel del ord som är kopplade till bostadsaffären och som är svåra att hålla koll på. Därför har vi samlat några av dessa i en ordlista för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Ordlista köpa sälja bostad

A

Amortering

Amortering innebär att man betalar av (amorterar) på ett lån, exempelvis bolån. Läs mer om amortering här.

Amorteringskrav

Amorteringskravet infördes den 1:a juni 2016 och gäller alla bolån som är tecknade efter det datumet. Det innebär att amorteringen (avbetalning av lånet) årligen måste ske med 1 % eller 2 % av lånet, beroende på belåningsgraden. Läs mer om amorteringskravet här.

Andelslägenhet

Andelslägenhet är en upplåtelseform för boende i flerbostadshus som liknar bostadsrättsupplåtelsen.

Anläggningssamfällighet

En gemensam anläggningssamfällighet är en anläggning, på eller i marken, som ska tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för ägarfastigheterna.

Annuitet & Annuitetslån

Ett annuitetslån innebär att du betalar ett fastställt annunitetsbelopp vid varje betalningstillfälle. I annuitetsbeloppet är både amortering och räntekostnad medräknade. Räntekostnaden för lånet är högre i början men sjunker i takt med att lånet amorteras mer. Annuitetbeloppet räknas fram av långivaren, exempelvis banken, som gör uträkning för lånet.

Arrende

Arrende är när en fastighetsägare upplåter nyttjanderätt till exempelvis jord mot vederlag, det vill säga ersättning i form av ett penningvärde, natura eller dagsverke.

Avgäld

Avgäld innebär en årlig avgift t. ex. för tomträtt till den som äger marken.

B

Belåningsgrad 

Belåningsgrad är den procent av din bostads värde som du har lånat. Belåningsgraden är bland annat viktigt för hur mycket du måste amortera enligt amorteringskravet.

Besiktning

Som köpare av ett hus har du en lagstadgade undersökningsplikt att göra en överlåtelsebesiktning av huset. Vid en besiktning går en besiktningsman genom husets skick genom att bland annat studera ritningar, bygglov och övrig dokumentation samt genom att tala med säljaren av huset. Säljaren har en upplysningsplikt och ska informera besiktningsmannen om alla genomförda renoveringar, skador samt annat som är av värde för köparen att veta om.

Biarea

Biarea, även kallet biutrymme eller biyta, är den delen av en bostad som inte anses vara beboelig. Det är exempelvis garage, pannrum eller soprum.

Biutrymme – Se Biarea.

Boarea

Boarea (BOA), eller boutrymme och boyta, är den yta i ett hus som används för boende. Boytan utgör tillsammans med biytor (biareor) byggnadens totalyta.

Bolån

Ett bolån tas för att finansiera ett köp av exempelvis en bostadsrätt eller ett hus. Det kan också tas för att finansiera en renovering eller utbyggnad av din bostad. Vid ett bolån tar långivaren bostaden som säkerhet. Läs mer om bolån.

Borgensman

En borgensman går i borgen för en skuld. Det innebär att en person åtar sig att betala tillbaka lånet samt tillkommande avgifter om personen som har tagit lånet inte kan fullfölja sitt betalningsåtagande mot en borgenär.

Borgenär

En borgenär är ett företag, exempelvis en bank, eller privatperson som har lånat ut pengar eller har en annan typ av fordran mot en annan part.

Bostadsrätt

En bostadsrätt betyder att man köper rätten att bo i lägenhet under obegränsad tid, förutsatt att man följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler. Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen. Du som bostadsrättsinnehavare äger i din tur en andel av bostadsrättsföreningen. En bostadsrätt betraktas juridiskt sett som lös egendom medan en villa betraktas som fast egendom.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har som ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna i föreningen med bostadsrätt.

Boutrymme – Se Boarea.

Brandförsäkringsvärde

Är det värde en byggnad eller fastighet har enligt brandförsäkringen

Bruksarea

Är samtliga våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida. I bruksarean inräknas bland annat inredningsenheter som köksskåp, garderobsskåp och mindre kanaler. I arean ingår även uppvärmningsanordningar som värmepanna, radiatorer (värmeelement), kakelugnar, öppna spisar och kaminer. Även rumsskiljande väggar inom en utnyttjandeenhet (till exempel lägenhet eller trapphus) intill en tjocklek av 0,3 m ingår i BRA.

Bruttoarea

Är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. I bruttoarean inräknas bland annat mellanvåning (entresol). I bruttoarean inräknas exempelvis inte öppningar i bjälklaget. Om bruttoarean uppdelas på skilda nyttjandeenheter eller efter funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i den skiljande väggen. För byggnader med en "avvikande" arkitektur finns det fler regler för hur man räknar ut BTA.

Bundet lån

När du tar ett bundet lån innebär det att du binder räntan och därmed vet hur mycket du ska betala varje månad under den tid som räntan är bunden.

Bygganmälan 

Eller anmälan, är i svensk bygglagstiftning en anmälan byggherren ska göra för vissa åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel installation av braskamin eller VVS. Byggherren gör anmälan till byggnadsnämnden, som ska lämna ett startbesked innan arbetena får påbörjas.

Bygglov

Är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning. Syftet med detta tillstånd är att säkerställa att projektet ska följa lokala regler för markanvändning och byggande.

Byggnadskreditiv

Är en tillfällig finansieringslösning som du använder under tiden du bygger nytt hus eller när du gör en stor ombyggnation. Du använder pengarna i takt med att fakturorna från bygget kommer in.

D

Deklaration

Deklaration är en årlig handling där inkomsttagare redovisar hur mycket pengar som har intjänats under föregående år samt hur mycket skatt som ska betalas.

Detaljplan

Detaljplan är ett dokument inom fysisk planering som anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Diskonto

Var fram till 30 juni 2002 Riksbankens officiella räntesats och fastställdes kvartalsvis av Riksgäldskontoret. Den var normgivande för till exempel de olika kreditinstitutens inlånings- respektive utlåningsräntor, samt för den lagstadgade dröjsmålsavgiften. Från den 1 juli 2002 ersattes den av referensräntan.

Dolda fel

Är ett sådant fel som en köpare inte känt till eller kunnat upptäcka vid tidpunkten då fastigheten köptes. Det ska heller inte vara förväntat utifrån fastighetens ålder, konstruktion eller skick. Det dolda felet ska även ha en negativ påverkan på marknadsvärdet.

Driftkostnader

Driftkostnader innefattar alla kostnader som kopplas till boendet, exempelvis vattenavgifter, sophämtning och liknande. Ränta- och amorteringsavgifter räknas dock inte som driftskostnader.

E

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är kostnaden (ränta och avgifter) för en kredit uttryckt som en årlig räntesats på kreditbeloppet.

Egendom

Egendom är en konkret individuellt bestämd sak som utgör den metafysiska äganderättens föremål, som ägaren besitter makt över med vissa rättsliga befogenheter reglerad genom lag, sedvanerätt eller domstolspraxis, med uteslutande av varje annan persons rättsanspråk på densamma.

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska bland annat beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån.

Etagelägenhet

Etagelägenhet är en lägenhet i två våningsplan.

F

Fastighet

Fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör. Det kan till exempel vara byggnader, andra anläggningar och växtlighet, som utgör en rättslig enhet.

Förmedlingsuppdrag

Förmedlingsuppdrag anger vem som är säljare och mäklare, vilket objekt eller vilken fastighet som uppdraget avser och vilket arvode eller ersättning mäklaren ska få när objektet är sålt.

Försäljningspriset

Försälningspriset är priset som bostaden säljs för i slutändan, oberoende av vilket utgångspriset eller acceptpriset var från början.

H

Handpenning

handpenning eller kontantinsats är ett penningbelopp, som när man ingår ett avtal betalas av den ena avtalsparten till den andra som förskott på betalningen. Genom överlämnande och mottagande av handpenning visar parterna att de binder sig till avtalet.

Handpenningslån

Ett handpenningslån är vanligtvis 10 procent av köpesumman. Lånet ska lösas den dag du får tillträde till din bostad eller den dag lånet förfaller, högst sex månader efter att du fått lånet.

I

Insats

Insats är när en bostadsrätt upplåts för första gången. Medlemmen betalar en avgift till föreningen i form av en insats (tidigare grundavgift). Insatsen är en del av föreningens finansiering och utgör därför en del av föreningens egna kapital.

K

Kapitalvinstberäkning

Kapitalvinstberäkning är skillnaden mellan ersättning för den avyttrade fastigheten och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter man haft under innehavstiden.

Kedjehus

Kedjehus är två hus som sitter ihop med exempelvis en carport, förråd eller ett garage emellan.

Kontantinsats

Kontantinsats är den del av bostadsköpet som du behöver betala på ett annat sätt än med ett bolån. Du får låna som mest 85% av bostadens värde, resten blir din kontantinsats.

Köpbevis

Köpebevis är ett särskilt kvitto som kan erhållas om köparen önskar detta. Kvittot visar att villkoren i köpekontraktet är uppfyllda och anger den nya ägaren av bostaden.

Köpebrev

Ett köpebrev är en skriftlig köpehandling som upprättas efter köpekontraktet i samband med ett fastighetsförvärv. Dess huvudsakliga funktion är att utgöra ett kvitto på fullgjord betalning.

Köpekontrakt

Ett köpekontrakt är det kontrakt som både säljare och köpare undertecknar som gör bostadsaffären avslutad. Innan båda parterna har signerat kontraktet är ingen av parterna bundna till bud som de har lagt under budgivningen och kan därmed dra sig ur.

Köpeskilling

Köpeskilling är den slutliga summan, försäljningspriset, som säljare och köpare kommit överens om.

Köpeskillingskoefficient

Köpeskillingskoefficient är förhållandet (kvoten) mellan en fastighets pris (köpeskilling) och fastighetens taxeringsvärde. K/T-kvoten används för att jämföra köp av fastigheter med olika egenskaper med varandra och på så vis uppskatta prisutvecklingen mellan olika tidsperioder.

Köpesumma

Köpesumma är summan du köper bostaden för.

Köplagen

Köplagen är när du köper en vara av en privatperson eller när du säljer en vara till en privatperson. Då är det köplagen som bestämmer vad som gäller. En köpare och en säljare kan dock komma överens om andra villkor än de som står i köplagen. Då är det dessa villkor som gäller.

L

Lagfart

När du har köpt en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten.

Lagfartbevis

Lagfartbevis intygar äganderätten till en registerenhet. På beviset visas uppgifter om den lagfart som senast beviljats på fastigheten och lagfartsansökan samt andra anteckningar i registret som berör förvärv av fastigheten, en del av den eller ett outbrutet område i anknytning till fastigheten.

Lagfartskostnaden

Lagfartskostnaden är på 1,5 procent av det du betalat för huset (köpeskillingen) eller taxeringsvärdet, beroende på vad som är högst.

Likvid

Likvid är en person som har tillgång till likvida medel och därmed god betalningsförmåga på kort sikt. Likvid kan även betyda betalning/ersättning. Likvida medel kan vara kontanter eller pengar på konton som är åtkomliga.

Likvidavräkning

Likvidavräkning betyder att köpare och säljare tillsammans med mäklaren stämmer av den slutgiltiga betalningen för bostaden.

Likviddag

Likviddag är den dag som pengar från en värdepappersförsäljning eller köp faktiskt krediteras eller debiteras depån.

M

Medlemsskapsprövning

Medlemsskapsprövning är när bostadsrättsföreningen ska godkänna köparen som ny medlem i föreningen.

N

Nyproduktion

En nyproducerad bostad kan vara en bostad som är nybyggd, håller på att byggas eller planeras att byggas.

P

Pant

Pant är säkerhet för ett lån.

Pantbrev / pantsatt lägenhet.

Förr användes skriftliga pantbrev som fysiskt skulle lämnas till långivaren när en bostad skulle pantsättas. Idag utfärdas digitala pantbrev som samlas i det så kallade pantbrevsregistret.

Pantförskrivning

Pantförskrivning är en förklaring att något är pantsatt som säkerhet för ett lån. Pantförskrivning används när objektet av någon anledning inte kan lämnas över till panthavaren, t. ex. en fastighet.

Panträtt

Panträtt är rätten att i vissa fall realisera egendom som ställts som säkerhet för en fordran, för att ta betalt ur köpeskillingen. Det är en ekonomiskt mycket betydelsefull sakrätt.

Pantsättning

När du tar lån med din bostadsrätt som säkerhet sker det genom att bostadsrätten blir pantsatt. Pantsättningen sker mellan dig som bostadsrättshavare och långivaren, t. ex. en bank. Den innebär att banken har rätt till betalning ur bostadsrätten före fordringsägare utan panträtt.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift är en administrativ avgift vilken tas ut av köparen om man ska finansiera sitt köp av en bostadsrätt genom att låna pengar på bank eller liknande kreditinstitut.

Pantvärde

Pantvärde är det värde som långivaren beräknar kunna få ut vid en eventuell försäljning kallas för fastighetens pantvärde.

Permanentbostad

Permanentbostad är en bostad som nyttjas för ett stadigvarande bruk.

Planterat underhåll

Planterat underhåll är åtgärder som syftar till att återställa en byggdels funktion. Planerat underhåll omfattar aktiviteter för underhåll av mark, byggnad utvändigt, byggnad invändigt samt installationer, som kan budgeteras i en flerårig underhållsplan

R

Rak amortering

Rak amortering innebär att du amorterar, betalar av på lånet, med en fast summa varje månad.

Realisationsvinst/-förlust (Reavinst)

Realisationsvinst/-förlust är den vinst eller förlust som en försäljning genererar. Det är alltså skillnaden mellan priset vid köp av ett värdepapper, fast egendom eller andra tillgångar, och summan säljaren fick vid försäljningen.

Reavinstskatt

Den som har gjort en reavinst måste betala skatt på beloppet. Skatten kallas kapitalvinstskatt eller reavinstskatt och är med endast vissa undantag skattepliktiga. Skattesatsen för reavinst är 30 %.

Ränta

Ränta är kostnaden för att låna pengar och långivarens avkastning på utlåningen.

S

Samfällighet

Samfällighet är ett objekt som ägs och tas hand om av flera fastigheter tillsammans.

U

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt innebär att den som köper en bostad är ansvarig för att undersöka den noggrant. Köparen kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som har missats och som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning.

V

Värdeintyg

Värdeintyg behöver du när du ska söka om lagfart och det saknas taxeringsvärde för fastigheten.

Värdering

Värdering av bostad görs för att du som säljare ska få en uppfattning om hur mycket du kan få för bostaden och för att kunna bestämma ett rimligt utgångspris.

Ö

Öppen budgivning

Öppen budgivning innebär att spekulanterna lämnar sina bud till mäklaren. Mäklaren redovisar löpande buden till säljaren och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud.

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal är ett skriftligt avtal som ska skrivas på när en egendom ska byta ägare. Avtalet ska innehålla information om vilken egendom det gäller och vilket pris den har.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning.

 

 

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss för en fri värdering:

JAG VILL BLI KONTAKTAD
Få koll på bostadsmarknaden!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag:

Tillbaka till toppen